WYWIADÓWKA

Images

Wizna, 9 stycznia 2020 r.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiźnie

serdecznie zapraszają rodziców i opiekunów uczniów na śródroczne zebranie ogólne, które odbędzie się 16 stycznia 2020 r. o godz. 13.30 w sali gimnastycznej.
Program spotkania:
1. Podsumowanie I semestru
2. Prezentacja Raportu z ewaluacji wewnętrznej
3. Wystąpienie pedagoga – działania edukacyjno-profilaktyczne
4. Wywiadówki w klasach – spotkania z wychowawcami/nauczycielami przedmiotów